Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου – Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία

 

Η εταιρία πληροφορικής DWHITE, δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και εργαζομένων της. Είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας  και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο στόχος της εταιρίας είναι να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και παροχή των υπηρεσιών προς τα συναλλασσόμενα με εκείνη άτομα, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα τους ασφαλή, όπως ορίζεται παρακάτω.

Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η εταιρία έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατόπιν ρητής συγκαταθέσεως των υποκειμένων των δεδομένων. Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα, αποκλειστικά στα πλαίσια της εκπλήρωσης του σκοπού μας και μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραχωρούνται οικειοθελώς από τα υποκείμενα.

Οι πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων  της εταιρίας περιγράφονται παρακάτω και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζεται καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, οι οποίες σχετίζονται με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούνται τα υποκείμενα όπως μελετήσουν την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγονται, καθώς και τον τρόπο που αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και προστατεύονται καθ’ όλη την διάρκεια της ισχύος των οποιωνδήποτε συμβάσεων με τα υποκείμενα και εκπλήρωσης οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου σκοπού.

 

1. Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατόπιν ρητής συγκαταθέσεως των υποκειμένων, η οποία δίνεται από τα τελευταία προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επεξεργασία ή συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων. Στην προαναφερόμενη συγκατάθεση γίνεται σαφής ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι πρόκειται να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού και ενημερώνονται για όλα τα αναγνωρισμένα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκήσουν. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

  • Δεδομένα Ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, φύλο κ.λπ.
  • Δεδομένα Επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.

Διευκρινίζεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέρα από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία και τα υποκείμενα, τα οποία συναινούν ρητώς στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους.

 

 

1.2 Η νομιμοποιητική βάση για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

Η εταιρία συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των πελατών της και στην περίπτωση των εργαζομένων, διευκρινίζεται, ότι τηρούμε αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα για λόγους μισθοδοσίας και κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους. Επίσης, προσωπικά δεδομένα λαμβάνονται από βιογραφικά, τα οποία συλλέγουμε με σκοπό την προσφορά εργασίας στην εταιρία μας, αφού προηγουμένως τα υποκείμενα, δηλαδή οι υποψήφιοι, συναινούν ρητά στην παροχή των απαραίτητων προσωπικών τους πληροφοριών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί, εν συνεχεία, συνέντευξη και να αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί πρόσληψή τους.

Η Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει στην εταιρία μας να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον έχει την νόμιμη βάση να προχωρήσει σε αυτή την πράξη. Επιπρόσθετα επιτρέπεται να γνωστοποιούνται στα υποκείμενα οι λόγοι αυτοί της επεξεργασίας. Φυσικά νόμιμη βάση αποτελεί η προγενέστερη συγκατάθεση που παρέχεται, και οι όποιες συμβάσεις και συναλλαγές έπονται, στις οποίες προκειμένου να προβούν οι συμβαλλόμενοι είναι αυτονόητο ότι είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών πληροφοριών.

 

 

1.3 Από πού και πώς συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται είτε χειρόγραφα και με απευθείας φυσική παρουσία των υποκειμένων στην εταιρία, μέσω φαξ ή ταχυδρομικώς προς την εταιρία είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

 

 

2. Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

Η εταιρία διατηρεί τα δεδομένα σας αμέσως μετά την συλλογή και τα τηρεί στην μορφή αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο για τους συμφωνημένους σκοπούς. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία των εργαζομένων θα διατηρούνται για όσο διάστημα θα είναι ενεργή η σύμβαση εργασίας , ενώ τα στοιχεία πελατών θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται και μόνο για το χρονικό διάστημα που θα λαμβάνουν χώρα οι σχετικές συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και των πελατών.

Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων θα καταστρέφονται και δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα σκοπό και με κανένα τρόπο. Επίσης τα συγκεκριμένα δεδομένα σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν διαβιβάζονται σε κανέναν τρίτο, καθώς η πρόσβαση στα αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία των υποκειμένων των δεδομένων, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία έχουν λάβει το ρόλο των εκτελούντων την επεξεργασία.

 

 

3. Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων και πώς μπορούν να τα ασκήσουν.

Κάθε υποκείμενο εφόσον συναινεί ρητά στην επεξεργασία και συλλογή των προσωπικών του δεδομένων και προβαίνει ακολούθως στην αποδοχή των παραπάνω ενεργειών, έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο και σκοπό επεξεργασίας τους και αποθήκευση τους.
  • Δικαίωμα συμπλήρωσης ή/και διόρθωσης εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων, ώστε να είναι πλήρες και ακριβές το αρχείο που τηρείται.
  • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή και άρνησης-αντίρρησης για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών.
  • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), εφόσον είτε έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που δεν επιθυμεί το υποκείμενο να επεξεργάζονται.
  • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δηλαδή να λαμβάνουν τα δεδομένα σε μορφότυπο τέτοιο που να υποστηρίζει την μεταφορά τους σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή.
  • Τέλος, δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον το υποκείμενο θεωρεί ότι προσβάλλεται ο ίδιος και τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων τους μπορεί να γίνει στην εταιρία μας τηλεφωνικώς, στο 2310474381, ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Η εταιρία μας θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά των υποκειμένων και θα απαντά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα ενημερώσει για την αναγκαία παράταση.

 

 

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

Η εταιρία μας εφαρμόζει τα κατάλληλα εκείνα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει ένα επαρκές και ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας κατάλληλο για την αντιμετώπιση των κινδύνων και να παρέχει την καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων των Υποκειμένων με τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας.

Στο κομμάτι της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρίας, χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχυθεί η προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης, καθώς και για να προστατευτούν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην εταιρία.

 

 

5. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή θέμα σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από την εταιρία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

 

 

 

espa programme banner